Algemene voorwaarden

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van https://debruggenbouwers.eu, zoals deze beschikbaar zijn gesteld door de Bruggenbouwers. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

 

Intellectueel eigendom:

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Bruggenbouwers is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te hergebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij de Bruggenbouwers.

 

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met de Bruggenbouwers te mogen claimen of te veronderstellen.

De Bruggenbouwers streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op https://debruggenbouwers.eu onvolledig en/of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. De Bruggenbouwers aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

 

Wijzigingen:

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van https://debruggenbouwers.eu op deze pagina.

 

Privacyverklaring:

De Bruggenbouwers zijn verantwoordelijk voor de persoonsgegevensverwerking zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Uw persoonsgegevens worden alleen verwerkt door de Bruggenbouwers als u zelf gegevens met ons deelt. De Bruggenbouwers delen uw gegevens niet met anderen zonder uw toestemming. Tenzij een rechter hier opdracht voor geeft of als de Bruggenbouwers wettelijk verplicht zijn om gegevens te delen.

De Bruggenbouwers dragen zorg voor passende maatregelen voor bescherming van de verzamelde en verwerkte persoonsgegevens.

 

Welke persoonsgegevens:

Bij het gebruik van de website kunnen de volgende gegevens worden gevraagd en verwerkt:

  • Voornaam
  • Achternaam
  • Contactgegevens

 

Doel van de verzameling en verwerking van gegevens:

De gegevens worden alleen met toestemming van u verzameld en verwerkt. De gegevens worden gebruikt om informatie met u te delen of om andere redenen met u contact op te nemen.

 

Bewaartermijn van de gegevens:

De persoonsgegevens worden door de Bruggenbouwers niet langer gebruikt of opgeslagen dan noodzakelijk is voor het bereiken van de doelstellingen waarvoor de gegevens worden verzameld overeenkomstig deze overeenkomst.

 

Rechten van gebruikers:

U kunt ten allen tijde uw rechten uitoefenen ten aanzien van de Bruggenbouwers. U kunt een verzoek tot de uitoefening van uw rechten kenbaar maken aan de Bruggenbouwers via de in deze privacyverklaring opgenomen contactgegevens.

De Bruggenbouwers geven gehoor aan het verzoek van de gebruiker, tenzij het verzoek ongegrond of buitensporig is.

De Bruggenbouwers geven uiterlijk binnen een maand na het verzoek reactie op het verzoek van de gebruiker, ook wanneer geen gehoor wordt gegeven aan het verzoek.

De reactie op het verzoek dient duidelijk te zijn voor u, en dient schriftelijk of via andere (elektronische) middelen aan u te worden verstrekt.

 

Het gebruik van cookies:

De Bruggenbouwers maken gebruik van cookies.

Cookies zijn kleine hoeveelheden data die op de browser van de gebruiker worden geplaatst op het moment dat de gebruiker de website bezoekt, en bij een volgend bezoek van de gebruiker naar de server van de website teruggestuurd worden.

Door het plaatsen van cookies kunnen gebruikers van elkaar worden onderscheiden en bij een nieuw bezoek aan de website kunnen de gebruikers worden herkend. Hierdoor kan het gebruik van de gebruiker van de website bijgehouden worden.

Het plaatsen van cookies dient ter verbetering van de prestaties en het functioneren van de website.

 

Contactgegevens:

info@debruggenbouwers.eu

Stationsweg 19

5211 TV ‘s-Hertogenbosch