De Bruggenbouwers gebruiken een pragmatische benadering, gebaseerd op wetenschappelijke kennis.

De Bruggenbouwers helpen overheidsorganisaties te transformeren om de kloof met burgers te overbruggen. Dit doen wij op verschillende manieren, van onderzoek tot aan praktische procesbegeleiding, één-op-één sessies en trainingen. We verbinden politiek en ambtelijk, beleid en uitvoering, overheid en maatschappij, en alles wat daartussen nodig is. 

De Bruggenbouwers zijn gespecialiseerd in twee onderwerpen. Allereerst richten we ons op het borgen van participatie en het inwonersperspectief. Hoe verwerk je de opbrengsten van burgerparticipatie in jouw interne organisatie en werkwijzen? Daarnaast richten we ons op procesbegeleiding en interbestuurlijke samenwerking. Maatschappelijke problemen moeten altijd integraal opgelost worden, waarbij samenwerking binnen en tussen bestuurslagen noodzakelijk is. 

Hieronder vind je meer over onze werkwijze met een greep uit de diensten die wij aanbieden. Neem vrijblijvend contact met ons op om te sparren over alle mogelijkheden.

 

 

Onze werkwijze

Inwonersperspectief en participatie

Advies

Inwonersperspectief en participatie gaan over alle manieren waarop de wereld van de inwoner de organisatie binnenkomt. De Bruggenbouwers komen graag met je in gesprek hierover en vormen indien gewenst een gedegen analyse met vooral praktisch advies.

Dit kunnen we bijvoorbeeld doen in de vorm van een ambitiebepaling en het inventariseren van intenties en ervaringen onder raadsleden, ambtenaren burgers en ondernemers. Daarnaast werken we ook op basis van ervaringen elders, in de vorm van casestudies en het monitoren van ‘de kloof’ en participatie- en burgerinitiatieven. We organiseren ook doe- & inspiratiedagen op maat.

Dagelijkse ondersteuning

De ervaring leert ons dat dagelijkse ondersteuning en ‘direct bijspringen’ in veel gevallen snelst helpt en het meest effectief is. We zien dat eigen medewerkers niet altijd de tijd of expertise hebben om het thema participatie en inwonersperspectief helemaal beet te pakken.

De Bruggenbouwers kunnen bijvoorbeeld twee dagen in de week op locatie zijn en een aantal dossiers bijstaan en volgen. We lossen concrete problemen op en borgen de lessen uit deze praktische benadering organisatiebreed, zodat de hele organisatie ervan leert en de bestuurlijke ambitie tegelijkertijd gevoed wordt. Dit doen we op basis van wetenschappelijk onderzoek én praktijkvoorbeelden.

Opleidingen

De Bruggenbouwers bieden een e-learning aan omtrent de verschillende aspecten van participatie en inwoners-perspectief. Deze e-learning is opgedeeld in verschillende modules en waar nodig wordt deze op maat aangepast.

Daarnaast ontwikkelen wij methoden voor meer verbinding tussen de gemeenteraad en de ambtelijke organisatie. Aan de hand van concrete casussen identificeren we de positie van de gemeenteraad, het college van B&W en de ambtelijke organisatie. Op deze manier ontstaat onderling begrip voor elkaars rollen, behoeften en verantwoordelijkheden. Dit begrip is essentieel om ieders mogelijkheden te herkennen voor het versterken van het inwonersperspectief.   

Interbestuurlijke samenwerking

Proces-begeleiding

Onze adviseurs werken praktisch aan voortgang op de samenwerking tussen partijen op verschillende bestuurslagen en met verschillende bestuursrollen. We pakken enkele concrete dossiers beet en leren wat goed werkt en wat niet goed werkt. Met veel aandacht voor de perspectieven van alle betrokkenen (wij noemen dit ook wel ‘radicale empathie’) zorgen we voor duurzame vooruitgang in de samenwerking. 

Ondertussen werken we ook binnen de strategische lagen van de betrokken organisaties aan het borgen van de samenwerking. Dit niveau voeden we met de ervaringen uit de concrete dossiers. Deze praktische én strategische aanpak zorgt voor overzicht en inzicht in hoe de samenwerking naar de toekomst toe verder uit te breiden en te verbeteren. 

Internationale analyse

De ervaring leert dat een externe procesbegeleider, die onafhankelijk kan opereren, helpt om verschillende partijen bij elkaar te brengen en concreet stappen te laten zetten op de gewenste samenwerking. 

De Bruggenbouwers hebben als procesbegeleiders ook ervaring in het analyseren van verschillen tussen (lid)staten op verschillende onderwerpen.

Dit doen we naar aanleiding van een gespecificeerde doelstelling waarbij we een analysemodel opstellen ter vergelijking. We bezoeken hiervoor (meerdere) lidstaten en leveren de vergelijkende resultaten op in een rapportage. Het doel van deze opdracht is naar wens te formuleren en er wordt een passende rapportage vorm aangeboden. 

Beschikbaar stellen netwerk

De Bruggenbouwers hebben een divers (internationaal) netwerk opgebouwd. Zowel binnen nationale context – denk aan beleidsmakers, publieke dienstverleners en onderwijsinstituten – als binnen internationale context, zoals dossierhouders bij de Europese Commissie, Agentschappen en personen in verschillende functies bij verschillende overheden in Europese lidstaten.

Dit netwerk zetten wij waar nodig in binnen onze opdrachten. Als onderdeel van deze opdracht krijgt de opdrachtgever toegang tot personen in dit netwerk.

Even sparren?